Ученици свих основних школа у Републици Српској школску су годину започели по иновираним наставним програмима за више наставних предмета.

Развијени су иновирани наставни планови и програми за основно васпитање и образовање с фокусом на исходе учења, цјеловит развој и ефикасан наставак школовања. Програмима додатне наставе из српског језика, математике, географије и историје посебно ће се обрадовати надарени ученици.

 • Развијени су сљедећи наставни програми:
 • српски језик за разреде од до 9.
 • енглески језик за разреде од З. до 9.
 • француски језик од 6. до 9. разреда
 • математика за З. разред
 • ликовна култура за 6. разред
 • основи информатике за 6. разред
 • хемија за 8. разред
 • математике за 6. и 7. разред
 • техничко образовање за 6. разред
 • географије за 6. разред
 • њемачки језик за 6. разред
 • италијански језик за 6. разред
 • руског језика за 6. и 7. разред
 • Развијени су сљедећи програми додатне наставе:
 • српски језик од 5. до 9. разреда
 • математика за 5. разред
 • географија за 6, 7, 8. и 9. разред
 • историја од 6. до 9. разреда

Ученици основних школа имаће могућност у школској 2020/21. години по први пут да бирају факултативне програме у складу са својим склоностима. Развијени су програм Домаћинство 1 и 2 за ученике друге тријаде, Мали програмери 1 за ученике друге тријаде и Мали програмери 2 за ученике 5.и 6. разреда, Истраживачи завичаја за ученике 4. и 5. разреда те Калиграфија за ученике друге тријаде.

Један од циљева факултативне наставе је да ученици на занимљив и креативан начин овладају способностима тимског и кооперативног учења, те да кроз истраживачки  рад подстичу развој кључних животних вјештина – критичко мишљење, комуникацијске вјештине, изградњу односа, друштвену одговорност и стварају функционална знања.

С циљем здравог раста и развоја дјеце ученици прве тријаде у основним школама у Српској започињу наставни дан петнаестоминутним вјежбањем. Учитељима је припремљен приручник на основу којег реализују ову активност а све са циљем подстицања позитивних промјена у организацији наставе у првој тријади, како бисмо обезбиједили што оптималнију подршку развоју и учењу дјеце.

Увођење обавезног петнаестоминутног вјежбања на почетку сваког наставног дана, неовисно о распореду часова, је значајан искорак напријед у побољшању и оптимизацији услова за здраво и срећно одрастање. Посебно уколико поменуто вјежбање представља осмишљену физичку активност која има и елементе игре, што значи да дјеца у њој треба да уживају.

Види више
 • Jeдинствeни инфoрмaциoни систeм MПиК – eДнeвник oд 1. сeптeмбрa ћe бити имплeмeнтирaн у свим oснoвним шкoлaмa у Републици Српској. Нaстaвници ћe имaти нa рaспoлaгaњу сeт eдукaтивних aлaтa, кojи ћe им oмoгућaвaти дa крeирajу виртуeлнe учиoницe, тeстoвe зa пoнaвљaњe и oцjeњивaњe, дигитaлну свeску, oднoснo дa диjeлe мaтeриjaлe – лeкциje, прeзeнтaциje, зaдaћe, рaзмjeњуjу пoрукe и инструкциje у вeзи сa чaсoм.
 • Министарство просвјете и културе Републике Српске  је током три фазе пројекта „Доситеј“, који се реализовао од 2012. до 2018. године, већ опремило основне школе са око 850 еУчионица, односно 21.000 ученичких и 1.700 наставничких лаптопа. Једна еУчионица се састоји од 25 ученичких и једног наставничког лаптопа и омогућава реализацију наставе по моделу 1:1. У овом облику наставе ученици су активни учесници на часу, а не пасивни посматрачи, што час чини занимљивијим, ефикаснијим и доводи до бољих исхода учења. Употребом еУчионица и наставници и ученици имају могућност употребе дигиталних  интерактивних садржаја на часу, приступ едукативним садржајима на интернету, аутоматско генерисање тестова, употребу ЛМС (Learning Management System) платформи и Office 365 алата, што увелико олакшава наставни процес и наставницима представља простор за модернизацију наставног процеса у складу са свјетски трендовима.У нaрeднe три гoдинe Mинистaрствo прoсвjeтe и културe ћe нaстaвити сa дигитaлизaциjoм, oпрeмaњeм инфoрмaтичкoм oпрeмoм и увoђeњeм интeрнeтa у свe шкoлe.
Министарство просвјете и културе Републике Српске израдило је приручник у којем су садржане смјернице које ће ће пружити практичне савјете предшколским установама и основним школама приликом прилагођавања простора за учење како би се омогућило увођење иновативне педагогије, а имајући у виду да простор има важан утицај на равој и учење. Види више

Влада и Министарство просвјете и културе Републике Српске континуирано улажу у стварање бољих услова у свим школама у Републици Српској. У претходних пет година, из буџета основних школа, односно капиталних улагања, уложено је око 5. 196. 000, 00 КМ, а овим средствима санирано је око 280 школа у Републици Српској.

У 2020. години обезбијеђено је 1.250.000,00 КМ за санацију основних школа. Санирани су тоалети у педесетак школа у шта је уложено 381.000,00 КМ.

Издвојено је 123.000,00 КМ за замјену столарије и санацију фискултурне сале у ОШ „Петар Кочић“ у Бањој Луци, насеље Кола; 363.500, 00 КМ за изградњу подручне школе при ОШ „Иво Андрић“ Теслић, Ђулићи; 93.000,00 КМ за замјену столарије у ОШ „Бранислав Нушић“ Бања Лука; 90.000, 00 КМ за санацију санитарних чворова централне школе и ПО Друговићи; 76.000, 00 КМ за набавку школског намјештаја, санацију крова и дворишта у ОШ „Ј.Ј.Змај“ Србац, Бања Лука.