Министарство просвјете и културе Републике Српске донијело је нови Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“ број 23/21).

Циљ је детаљније дефинисање и уређење начина и услова остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју, ради усклађивања са Законом о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању. којим је прописано да школе за дјецу са сметњама у развоју могу бити ресурсни центри за инклузивно васпитање и образовање, те да ће пружати стручну помоћ предшколској установи у раду са дјецом са сметњама у развоју.

Новим Правилником прописани су начини и услови остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у психофизичком развоју, као и школама за дјецу са сметњама у развоју које проводе програм предшколског васпитања и образовања, односно дефинисани начини сарадње између предшколских установа и школа за дјецу са сметњама у разовоју.

Њиме је дефинисано да стручна лица из ресурсног центра за инклузивно васпитање и образовање пружају стручну помоћ предшколској установи приликом опсервације и процјене дјеце код којих је уочено одступање од типичног развоја, при изради индивидуализованог програма и приликом обављања индидвидуалног дефектолошког рада, као и да врше друге послове у складу са Законом, а који су у интересу побољшања положаја дјеце са сметњама у развоју.

Такође, прецизирано је да запослени у ресурсним центрима за инклузивно васпитање и образовање приликом обављања ових и других послова о свом раду воде евиденцију и дају стручно мишљење које чини саставни дио књиге за праћење развоја и учења дјетета.